Vaaliohjelma

Terve talous

Terve talous on yhteisen kaupunkimme paremman tulevaisuuden rakentamisen kivijalka ja takaa kuntalaisille turvallisen sekä viihtyisän asuinympäristön. Veroprosentin suunta on oltava alaspäin. Akaa panostaa kuntalaisten tarpeet huomioivien, järkevästi järjestettävien ja tuotettavien palveluiden luomiseen, kehittämiseen ja digitalisoimiseen.

Z

Akaan parhaat puolet asuinkuntana tuodaan rohkeasti näkyville. Tampereen vetovoimaa sekä pääradan ja liikenteen risteyskohdan tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään.

Z

Akaan kaupungille rekrytoidaan hankinta-asiantuntija, joka on käytettävissä kaupungin hankinnoissa ja sopimusten hallinnassa.

Z

Verotuksen tason lasku nähdään vetovoimatekijänä. Akaan tulee näkyä houkuttelevana paikkana uusille asukkaille ja yrityksille.

Z

Palveluiden digitalisointia kehitetään tuomaan säästöjä ja takaamaan palveluiden helpompi saatavuus sekä käytettävyys.

Yhteistyö

Akaan Kokoomus on aktiivinen keskustelija ja tekee yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on vahvistaa yhteisöllisyyttä unohtamatta kaupunginosien erilaisuutta ja omaleimaisuutta. Yhteistyö ulottuu myös naapurikuntiin ja Tampereen kaupunkiseutuun.

Z

Yhteistyö akaalaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa mahdollistaa kaupungin kehittämisen, elävöittämisen, sivistämisen ja harrastamisen.

Z

Tuomme poliittiseen päätöksentekoon hedelmällistä yhteistyötä viranhaltijoiden ja eri puolueiden välille. Asioita valmistellaan ja päätöksiä tehdään vastuullisesti koko Akaan ja kaikkien akaalaisten etua ajatellen.

Z

Toimiva yhteistyö kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä on tärkeää kaupungin koko toiminnan kannalta. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara.

Z

Akaan Kokoomus on kuntalaisten tavoitettavissa ja kuuntelee heitä. Kehitämme kuntalaisten kuulemiselle selkeän toimintatavan, jossa voidaan myös seurata asioiden etenemistä.

Avoimuus ja osallisuus

Akaa osallistaa kuntalaisiaan vahvasti eri osallistamis- ja vaikuttamistavoin kaupungin toimintojen ja taajamien kehittämiseen.

Z

Akaassa käynnistetään osallistava budjetointi. Akaan taajamiin luodaan oma ”Ideoi, kehitä, äänestä” –osallisuusmalli, koulutetaan hankekummit kannustamaan asukkaita toimintaan ja kuntalaisaloitteisiin sekä lisätään merkittävästi kehittämisiltoja niin verkossa kuin tilanteen salliessa kasvokkain.

Z

Akaan kaupunki osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin hankehakuihin (mm. ministeriöt). Hankkeiden edistämiseen nimetään hankevastaava ja Akaan kaupungille luodaan hankestrategia, johon kaikki toimialueet sitoutuvat.

Z

Nuorisovaltuusto, vanhus- sekä vammaisneuvosto toimivat neuvoa-antavina yhteistyöeliminä.

Z

Otetaan käyttöön ”Akaan avaus” –lomake alle 5000 euron hankintaehdotuksille sekä mahdollistetaan palvelualoite yrittäjille.

Z

Kuntalaiset nostetaan keskiöön kehittämään asuinympäristöämme yhteiskehittämisen menetelmin (mm. asukaskyselyt).

Z

Viestinnän avoimuutta ja ajankohtaisuutta lisätään niin työntekijöille kuin kuntalaisille ottaen laajemmin käyttöön nykyaikaiset viestinnän eri kanavat ja mittarit.

Kasvu

Kasvun keskiössä Akaa on elävä, houkutteleva ja turvallinen paikka asua ja yrittää. Kaupungin markkinointiin ja viestintään investoidaan rohkeasti ja kohdennetusti asukasluvun ja elinvoimaisuuden kasvattamiseksi.

Z

Kaupunkikuvaa parannetaan elävöittämällä kuntakeskuksia, parantamalla siisteyttä, kaavoittamalla ja maisemoimalla asemanseutuja sekä tukemalla tyhjien liiketilojen käyttöönottoa erilaisiin toimintoihin.

Z

Kaupungin markkinointi osataan nähdä investointina tulevaisuuteen. Käytetyt eurot palaavat Akaaseen moninkertaisina asukasluvun ja elinkeinoelämän kasvaessa.

Z

Akaa investoi pitkäjänteiseen markkinointi- ja viestintästrategiaan kaupungin tunnettuuden lisäämiseksi.

Z

Akaassa on monipuolista tonttitarjontaa aina taajama-alueiden omakotitonteista maalaismaisemallisiin suuriin tontteihin.

Koulutus ja sivistys

Koska Akaa haluaa olla sivistyskaupunki, se huolehtii eri ikäisten kuntalaisten laadukkaista ja turvallisista koulutuspalveluista aina varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle aikuisten koulutuspalveluita unohtamatta.

Z

Hyvä kaupunki tukee kuntalaisia, perheitä ja oppijoita eikä jätä ketään yksin. Yhteistyötä koulun, nuorisotoimen ja sosiaalitoimen välillä tehostetaan.

Z

Akaassa on joustavat, mutta kohtuulliset luokkakoot, jotka tukevat jokaisen oppijan tasapainoista päivää. Erityisopetusta eri muodoissa kehitetään edelleen.

Z

Sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa hyvien ja turvallisten kulkuyhteyksien päässä.

Z

Akaa liittyy Unicefin Lapsiystävällinen kunta -verkostoon.